Mgr.et Mgr. Nina Slezáková

Moja oblasť profesionálneho pôsobenia je už 10 rokov zameraná na nadané deti v pozícii školského psychológa na prvom stupni a osemročnom gymnáziu. Schaefferová (1995) mala pravdu, keď napísala, že "rodina je ako ľudské umelecké dielo", lebo na umeleckom diele treba pracovať, vytvára sa roky a stále nie je hotové. Je to celoživotná práca.

Verím, že problémy detí sú často zabudnuté problémy rodičov a do svojho života dieťa aplikuje nefunkčné schémy. Identifikovať, kde v rodinnom systéme je problém, je začiatkom zmeny.

Vzdelanie

 • 2022- 2023 Frekventant výcviku v EMDR terapii
 • 2022- Kurz Archipelago-metóda určená pre prácu s deťmi, ktoré zažili rozvod alebo rozchod rodičov
 • 2020-2021 Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením (PhDr. Eva Reichelová, CSc.)
 • 2019 Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku (Madeleine De Little, B. Ed., M. SC., Satir Institute of pacific, Kanada)
 • 2018 - UK- postgraduálne štúdium klinickej psychológie
 • 2018 - SZU- príprava na výkon práce v zdravotníctve ukončené pohovorom - Zdravotnícky pracovník
 • 2017 - Frekventant výcviku v TSTS- Transformačnej systemickej terapie podľa Virginie Satirovej
 • 2016-2017- Rorschachova metóda - Exnerovský Komprehenzívny systém
 • 2013 – 2015 Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Študijný odbor 3.1.9. psychológia: Sociálna a poradenská psychológia. Ukončenie titulom Mgr
 • 2010 – 2012 Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta- Katedra psychológie, Špecializácia: Arteterapia
 • 2009 – 2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta- Katedra psychológie, Špecializačné štúdium zo školskej psychológie
 • 2004 – 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Špecializácia: psychológia, biológia. Ukončenie titulom Mgr

Odborná prax

 • 2017 - súčasnosť: Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Magdaléna Krasulová, Nové Mesto nad Váhom. Pozícia: psychológ
 • 2009 - súčasnosť: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava. Pozícia: školský psychológ

Odborné organizácie

 • od 2018 člen Slovenskej komory psychológov