Diagnostika dieťaťa

Na diagnostiku s dieťaťom prichádzajú rodičia z najrôznejších dôvodov - niekedy ich vedie vlastná zvedavosť, či obava, niekedy odporúčanie od pediatra, zo škôlky či školy. Možno Vás trápia niektoré z otázok uvedených nižšie a radi by ste počuli názor odborníka.

Vyšetrenie býva individuálne a rodičia sa ďalej môžu rozhodnúť pre stimulačný tréningový program, zameraný podľa potrieb ich dieťaťa.

Otázky

 • vyvíja sa moje dieťa veku primerane?
 • nezaostáva moje dieťa vo vývine reči?
 • aké sú silné a slabé stránky môjho dieťaťa?
 • je moje dieťa zrelé na školu?
 • má moje dieťa poruchu učenia?
 • má moje dieťa poruchu aktivity a koncentrácie pozornosti ?
 • má moje dieťa pervazívnu vývinovú poruchu? (aspergerov syndróm, autizmus, …)
 • sú zvláštnosti v správaní môjho dieťaťa normálne?

Ponúkame

 • posúdenie vývinovej úrovne
 • posúdenie kognitívnej úrovne (intelekt)
 • posúdenie emocionálnej zrelosti
 • posúdenie školskej zrelosti
 • vyšetrenie špecifických schopností dieťaťa (laterality, pozornosti, grafomotoriky, pamäte)
 • diagnostika porúch učenia (poruchy učenia v zmysle dysgrafie, dyslexie a dysortografie)