PhDr. Eva Hargašová

Vyštudovala som odbor psychológia na Prešovskej univerzite a v roku 2011 som ukončila štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Po úspešnej atestácií v odbore klinická psychológia v roku 2016 som založila súkromnú ambulanciu Centrum zmeny, ktorej som odborným garantom. V roku 2018 som zložila certifikačnú skúšku v odbore psychoterapia.

Pri svojej práci vychádzam z rodiny, ako základného miesta, kde sa vytvára naša osobnosť a osobnosť našich detí. Žiadna rodina nie je dokonalá. Veľa z toho čo nám v dospelosti prekáža, sme sa naučili ešte v detstve, ako stratégiu prežitia. Rozdiel je len, či s tým svojim batôžkom niečo robíme alebo nie. Veľmi si cením ľudí, ktorí sa rozhodnú pre seba hľadať niečo lepšie- či už pre seba, alebo pre svoju rodinu- a majú odvahu meniť sa.  

Vzdelanie

 • 2019 Certifikovaná NSST (Neuroscience and Satir in the Sand Tray) terapeutka
 • 2018 ukončenie vzdelávania v SIVP v certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia
 • 2016 ukončenie špecializačného štúdia na SZU v odbore Klinická psychológia
 • 2011, 2012, 2015, 2016, 2019 Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku (Madeleine De Little, B. Ed., M. SC., Satir Institute of pacific, Kanada)
 • 2007-2011 Ukončený štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik: Systemický transformačný a rastový terapeutický výcvik (STAR-T) podľa Modelu Virginie Satirovej, Inštitút Virginie Satirovej v SR
 • 2007-priebežne …. Absolvovanie odborných seminárov v Transformačnej terapii podľa Virginie satirovej (Inštitút Virginie Satirovej v SR)
 • 10/2008 dvojdňový kurz Autogénny tréning - základný stupeň (MUDr. Jozef Hašto, PhD)
 • 2007 obhajoba rigoróznej práce na FF PU v Prešove
 • 2001-2006 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov,
 • 2004-2005 Filozofická Fakulta Karlovy University, Praha, 2 semestre, štipendium MŠ SR

Odborná prax

 • január 2017 otvorenie súkromnej psychologickej ambulancie - Terapeutická práca a psychodiagnostika v oblasti klinickej psychológie, terapeutická práca s deťmi, adolescentným klientom, dospelým jednotlivcom, párom a rodinou. Pracujem aj s anglicky hovoriacimi klientami.
 • r. 2015 asistentka pri ročnej rastovej komunite pod vedením lektoriek Inštitútu V. Satirovej v SR (PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Anna Rybáriková)
 • 09/2011 - 09/2016 súkromné zdravotnícke zariadenie ALMA centrum pre zdravý vývin - prevažne psychoterapeutická práca s deťmi, adolescentami, dospelými, pármi aj s rodinami, výchovné poradenstvo s rodičmi.
 • 01/2007-08/2011 súkromné zdravotnícke zariadenie Dialóg s.r.o. - psychodiagnostika a terapia detí a dospievajúcich s Narušeným vývinom reči (najmä Špecificky narušeným vývinom reči), Poruchami učenia, ADHD, pervazívnymi vývinovými poruchami, Balbuties, s deťmi s poruchami sluchu a Kochleárnym implantátom, DMO a kombinovanými poruchami.

Odborné organizácie

 • od 2017 členka Slovenskej komory psychológov
 • od 2011 členka a asistentka Inštitútu Virginie Satirovej v SR
 • od 2007 zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov
 • Odborné publikácie: autorka odborných článkov v časopise Dojčiatko a batoľa v roku 2016